Karta Praw i Obowiązków Pacjenta


 

 

PRAWA PACJENTA

I. Prawo do świadczeń zdrowotnych

1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

2. W sytuacji ograniczonej dostępności do świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych listy oczekujących.

3. Pacjent ma prawo żądać aby w sprawach budzących jego wątpliwości lub niepokój lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne. Prawo to odnosi się również do pielęgniarki (położnej).

4. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

II. Prawo do informacji

5. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

6. Pacjent, w tym małoletni, który m ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel, ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Ma także prawo zdecydować, komu i jakie informacje o tym mogą być przekazywane.

7. Pacjent ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji, o których mowa w pkt. 6 z dokładnym wskazaniem, z której informacji rezygnuje.

8. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy oraz o osobach udzielających tych świadczeń.

9. Pacjent ma prawo do informacji zrozumiałej i przystępnej dla niego. Ma prawo prosić o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana informacja będzie przez niego w pełni zrozumiała.

10. Pacjent do ukończenia 16. roku życia ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w formie i w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielenia świadczenia.

III. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

11. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

12. Pkt. 11 nie stosuje się w przypadku gdy: tak stanowią przepisy odrębnych ustaw, zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

13. Pacjent ma prawo wskazać, komu informacje objęte tajemnicą będą przekazywane. Prawo to obowiązuje także po śmierci pacjenta.

IV. Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

14. Pacjent ma prawo do wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. Pacjent, w tym także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.

15. Jeżeli pacjent nie ukończył 18 lat, jest całkowicie ubezwłasnowolniony lub też niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, prawo do wyrażenia zgody ma przedstawiciel ustawowy, a w przypadku jego braku – opiekun faktyczny.

16. Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.

17. Pacjent, który ukończył 16 lat, jest ubezwłasnowolniony, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

V. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

18. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności – osoba udzielająca świadczeń ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.

19. Pacjent ma prawo do godnego umierania. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

20. Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

21. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi.

22. Obecność przy udzielaniu świadczenia pacjentowi, innych osób wykonujących zawód medycznych, np. studentów i praktykantów, wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego opiekuna oraz lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.

VI. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

23. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

24. Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

25. Po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

26. Zasady dostępu do dokumentacji medycznej przedstawione zostały w zakładce dokumentacja medyczna.

VII. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego

27. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.

28. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

VIII. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

29. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale też ma prawo do odmowy takiego kontaktu.

30. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach porządkowych oddziałów.

IX. Prawo do opieki duszpasterskiej

31. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.

32. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta placówka, w której pacjent przebywa, jest obowiązana umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

X. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

33. Pacjent hospitalizowany w Oddziale ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie na koszt Szpitala.

XI. Przepisy końcowe

34. Koordynator Oddziału może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami – także ze względu na możliwości organizacyjne.

35. Pacjent niepełnosprawny korzystający z pomocy psa asystującego, ma prawo wstępu do szpitala. Pies musi być wyposażony w uprząż, posiadać zaświadczenie o szczepieniach oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

 

 

OBOWIĄZKI PACJENTA

Pacjent jest obowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulaminów szpitalnych (w tym regulaminu porządkowego), w szczególności:

 1. przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00;
 2. ściśle stosować się do zaleceń personelu medycznego realizującego proces diagnostyczno – leczniczo – pielęgnacyjny;
 3. przestrzegać ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego;
 4. dbać o higienę osobistą;
 5. utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu;
 6. szanować godność osobistą innych pacjentów;
 7. przebywać na oddziale w wyznaczonej sali w porze obchodów lekarskich, wykonywania badań diagnostycznych, zabiegów i opatrunków oraz wydawania posiłków;
 8. przestrzegać podstawowych zasad BHP i P.poż;
 9. stosować się do bezwzględnych zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych;
 10. pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. SPZOZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta;
 11. osoby odwiedzające pacjenta mają obowiązek stosować się do zasad odwiedzin w oddziałach szpitalnych uregulowane w Regulaminie każdego Oddziału.

 

Podstawa prawna:
ustawa 06 listopada 2008r o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
ustawa z 5 grudnia 1996r o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty

Font Resize
Contrast