Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora

                                                                  

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2018.1638 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U.2018.393.), 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Doc. A. Dowgirda 9, 17 – 200 Hajnówka

ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,

I. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD KANDYDATÓW

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896), tj.:

  1. tytuł zawodowy lekarza,
  2. tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
  3. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie

oraz dodatkowo:

  1. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,

II. ZASADY SKŁADANIA OFERT

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. 2018.393), to jest.:

1.podaniem o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2.dokumentami stwierdzającymi kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy wymagany do zajmowania danego stanowiska, w tym dokumentem potwierdzającym prawo do wykonywania zawodu, poświadczonymi za ich zgodność z oryginałem, (przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata poprzez własnoręczny czytelny podpis na kserokopii z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.)

3.opisanym przez kandydata przebiegiem pracy zawodowej

4.innymi dokumentami, w szczególności potwierdzającymi dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczonymi za ich zgodność z oryginałem, (przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata poprzez własnoręczny czytelny podpis na kserokopii z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.)

  1. oświadczeniem kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
  2. oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na przedmiotowe stanowisko.

należy składać w zamkniętych kopertach w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 20 września 2018 r.) pod adres: SP ZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17 – 200  Hajnówka, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko ………..” oraz podaniem nazwiska, imienia, adresu korespondencyjnego i telefonu kontaktowego (w przypadku przekazania oferty drogą pocztową o skuteczności doręczenia zadecyduje data wpływu).

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert, w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.  

O terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs dostępne są w siedzibie Dyrekcji Zakładu, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, Hajnówka.

Jednocześnie informujemy, iż:

-Administratorem danych osobowych kandydatów składających oferty będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. Doc. A. Dowgirda 9, 17 – 200 Hajnówka, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu.

-Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz Rozporządzeniem 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Kandydatowi przysługiwało będzie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawianie.

-Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

                                                                    Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce

                                                                           Grzegorz Tomaszuk 

Font Resize
Contrast