Konkurs na świadczenie usług pielęgniarskich w Oddziale Pediatrycznym oraz świadczenie usług zdrowotnych z zakresu fizjoterapii w warunkach ambulatoryjnych w Dziale Rehabilitacji

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U 2013.217).

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
ogłasza konkurs ofert na:

1. świadczenie usług pielęgniarskich w Oddziale Pediatrycznym SP ZOZ w Hajnówce
2. świadczenie usług zdrowotnych z zakresu fizjoterapii w warunkach ambulatoryjnych w Dziale Rehabilitacji SP ZOZ w Hajnówce

Umowy zostaną zawarte na okres: od 19 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, regulaminem prac komisji konkursowej, projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznawać się w Sekcji Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Hajnówce, ul. Lipowa 190, pok. 119 począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w godz. 8.00 – 15.00.

Oferty przygotowane i opisane zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert, należy składać w zamkniętych kopertach oznakowanych napisem ”Oferta konkursowa na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie……………….” w terminie do dnia 18 grudnia 2014 r. do godz. 12.00, pok. 121 (Sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2014 r. r. o godz. 13.00 w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Lipowej 190.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 grudnia 2014 r. r. o godz. 14.00 w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Lipowej 190.

Kryterium oceny ofert będzie w 100% cena zaproponowana przez poszczególnych oferentów.

O wynikach rozstrzygnięcia konkursu oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Lipowej 190.

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można zgłaszać na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

SP ZOZ w Hajnówce zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert i przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

DYREKCJA SP ZOZ W HAJNÓWCE

Font Resize
Contrast