Konkurs na świadczenie usług zdrowotnych

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U 2015.618).

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ogłasza konkurs ofert na:

 

  1. świadczenie usług zdrowotnych po godzinach normalnej Ordynacji Oddziału Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej

Umowy zostaną zawarte na okres: od 2 października 2015 r. do 30 września 2018 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, regulaminem prac komisji konkursowej, projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznawać się w Sekcji Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, pok. 119 począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w godz. 8.00 – 15.00.

Oferty przygotowane i opisane zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert, należy składać w zamkniętych kopertach oznakowanych napisem ”Oferta konkursowa na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie……………….” w terminie do dnia 2 października 2015 r. do godz. 12.00, pok. 121 (Sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 października 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 2 października 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9.

Kryterium oceny ofert będzie w 100% cena zaproponowana przez poszczególnych oferentów.

O wynikach rozstrzygnięcia konkursu oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9.

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można zgłaszać na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

SP ZOZ w Hajnówce zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert i przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

                                                                       DYREKCJA SP ZOZ W HAJNÓWCE

 

Font Resize
Contrast