Konkurs ofert na świadczenia usług zdrowotnych z zakresu psychoterapii leczenia uzależnień realizowanej w warunkach ambulatoryjnych

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (teks jednolity: Dz. U. Nr 2015.618).

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ogłasza konkurs ofert na:

1. świadczenia usług zdrowotnych z zakresu psychoterapii leczenia uzależnień realizowanej w warunkach ambulatoryjnych w ramach funkcjonowania Poradni Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Hajnówce.

Umowy zostaną zawarte na okres: od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2018 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, regulaminem prac komisji konkursowej, projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznawać się w Sekcji Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Hajnówce, ul. Lipowa 190, pok. 119 począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w godz. 8.00 – 15.00.

Oferty przygotowane i opisane zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert, należy składać w zamkniętych kopertach oznakowanych napisem ”Oferta konkursowa na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie……………….” w terminie do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 12.00, pok. 121 (Sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2015 r. r. o godz. 13.00 w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Lipowej 190.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29 maja 2015 r. r. o godz. 14.00 w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Lipowej 190.

Kryterium oceny ofert będzie cena zaproponowana przez poszczególnych oferentów.

O wynikach rozstrzygnięcia konkursu oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Lipowej 190.

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można zgłaszać na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert

SP ZOZ w Hajnówce zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert i przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

DYREKCJA SP ZOZ W HAJNÓWCE

Font Resize
Contrast