Samodzielne sprawowanie kompleksowej opieki diagnostyczno – leczniczej

OGŁOSZENIE

         Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U 2015.618).

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ogłasza konkurs ofert na:

  1. samodzielne sprawowanie kompleksowej opieki diagnostyczno – leczniczej, z możliwością pełnienia funkcji Koordynatora Oddziału, w oddziałach:

a) Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

b) Chorób Wewnętrznych

c) Ginekologiczno – Położniczym z rooming in

d) Psychiatrycznym

e) Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

2. samodzielne sprawowanie kompleksowej opieki diagnostyczno – leczniczej w oddziałach:

a) Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

b) Chorób Wewnętrznych

c) Gruźlicy i Chorób Płuc

d) Ginekologiczno – Położniczym z rooming in

e) Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

f) Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  1. samodzielne sprawowanie kompleksowej opieki diagnostyczno – terapeutycznej w Stacji Dializ
  1. zabezpieczanie opieki anestezjologicznej w Bloku Operacyjnym SP ZOZ w Hajnówce
  1. świadczenie usług zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji oddziałów:

a) Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej

b) Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

c) Rehabilitacji/Rehabilitacji Neurologicznej

d) Obserwacyjno – Zakaźnego

e) Psychiatrycznego

f) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

  1. świadczenie usług zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach:

a) Chirurgicznej

b) Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

c) Chirurgii Onkologicznej

d) Diabetologicznej

e) Gastrologicznej

f) Ginekologicznej

g) Kardiologicznej

h) Otolaryngologicznej

i) Medycyny Pracy

j) Medycyny Sportowej

k) Rehabilitacyjnej

l) Preluksacyjnej

ł) Urologicznej

m) Zdrowia Psychicznego/Leczenia Uzależnień

n) Endokrynologicznej

7. świadczenie usług zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

  1. świadczenie usług zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  1. pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wraz z możliwością wezwania do pełnienia dyżuru medycznego

Umowy zostaną zawarte na okres: od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2019 r.

 Ze szczegółowymi warunkami konkursu, regulaminem prac komisji konkursowej, projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznawać się w Sekcji Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, pok. 119 począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w godz. 8.00 – 15.00.

Oferty przygotowane i opisane zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert, należy składać w zamkniętych kopertach oznakowanych napisem ”Oferta konkursowa na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie……………….” w terminie do dnia 11 stycznia 2016 r. do godz. 12.00, pok. 121 (Sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 stycznia 2016 r. o godz. 14.00 w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9.

Kryterium oceny ofert będzie w 100% cena zaproponowana przez poszczególnych oferentów.

O wynikach rozstrzygnięcia konkursu oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9.

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można zgłaszać na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

SP ZOZ w Hajnówce zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert i przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

DYREKCJA SP ZOZ W HAJNÓWCE

Font Resize
Contrast