Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce realizuje projekt nr  WND-RPPD.08.04.01-20-0008/17  pn. “Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Okres realizacji projektu:  23.09.2014r. – 29.03.2019r.

Całkowita wartość projektu wynosi 9.784.436,34 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 7.663.783,63 zł.

Współfinansowanie UE wynosi 6.514.216,06 zł. (85% wydatków kwalifikowanych)

SPZOZ w Hajnówce wnosi wkład własny w wysokości 1.149.567,57 zł. oraz zapewnia sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych w kwocie 2.120.652,71 zł.,  łącznie 3.270.220,28 zł.

Cel główny projektu to poprawa jakości, efektywności oraz dostępności do udzielanych świadczeń medycznych w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo – ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz rehabilitacji pozabiegowej.

Font Resize
Contrast