„Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie przebudowy i doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego została zawarta 30 listopada 2017r.

PRIORYTET: IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

DZIAŁANIE: 9.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6.336.443,82 zł.

KOSZTY KWALIFIKJOWALNE: 6.336.320,82 zł.

DOFINANSOWANIE: 5.385.872,69 zł.

ŚRODKI WŁASNE SPZOZ: 950.571,13 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków opieki zdrowotnej w SOR w SPZOZ w Hajnówce, poprzez realizację działań:
● przebudowę pomieszczeń na SOR,
● zakup sprzętu medycznego na SOR,
● reorganizację obszarów na SOR.

 Powyższe działania wpłyną na osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
● poprawę warunków technicznych dla pacjentów hospitalizowanych,
● skrócenie czasu udzielania pomocy medycznej niezbędnej dla ratowania zdrowia lub życia,
● oddzielenie pracy Izby Przyjęć od SOR i racjonalizacja wykorzystania bazy szpitalnej w leczeniu nagłych zagrożeń życia i zdrowia.

W ramach projektu przewidziano podjęcie następujących działań:
● przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
●przeprowadzenie prac budowlanych (robót budowlanych, robót sanitarnych, robót elektrycznych, robót związanych z instalacją teletechniczną,
● przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego,
● zakup aparatury i sprzętu medycznego,
● zakup wyposażenia socjalno-bytowego,
● zakup wyposażenia biurowo – administracyjnego,
● promocji projektu.

Zakończenie realizacji przebudowy i doposażenia planowane jest do 15 listopada 2018r.

Font Resize
Contrast