Fundusze Europejskie

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce realizuje projekt nr  WND-RPPD.08.04.01-20-0008/17  pn. “Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych”.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej, 

Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, 

Poddziałania 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

 

Okres realizacji projektu:  23.09.2014r. – 29.03.2019r.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 9.784.436,34 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 7.663.783,63 zł.

Współfinansowanie UE wynosi 6.514.216,06 zł. (85% wydatków kwalifikowanych)

SPZOZ w Hajnówce wnosi wkład własny w wysokości 1.149.567,57 zł. oraz zapewnia sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych w kwocie 2.120.652,71 zł.,  łącznie 3.270.220,28 zł.

Cel główny projektu to poprawa jakości, efektywności oraz dostępności do udzielanych świadczeń medycznych w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo – ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz rehabilitacji pozabiegowej.

Cele szczegółowe:

* poprawa jakości świadczeń medycznych realizowanych w oparciu o pion zabiegowy Szpitala w zakresie leczenia chorób układu kostno – stawowo – mięśniowego, chorób nowotworowych, chorób układu krążenia oraz chorób układu oddechowego,

* poprawa efektywności i dostępności do usług w zakresie rehabilitacji pozabiegowej,

* poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych realizowanych w oparciu o Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dzięki zwiększeniu liczby łóżek na Oddziale z 4 do 5,

* wzrost potencjału Szpitala w zakresie ilości wykonywanych interwencji zabiegowych związanych z chorobami układu krążenia, chorobami nowotworowymi, chorobami układu kostno – stawowego oraz chorobami układu oddechowego,

* zwiększenie dostępności do świadczeń zabiegowych realizowanych w obrębie pionu zabiegowego Szpitala, w tym w szczególności kompleksowych zabiegów kręgosłupa, zabiegów endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego, zabiegów związanych z leczeniem chorób nowotworowych,

* wprowadzenie do oferty Szpitala nowych zabiegów w zakresie chirurgii stopy (chirurgiczne leczenie stopy płasko – koślawej i innych deformacji stopy leczonych techniką małoinwazyjną),

* skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów na oddziałach: Chirurgii Laparoskopowej, Urazowo – Ortopedycznej oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

* skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na planowane zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo – ortopedycznej,

* zwiększenie ilości zabiegów kompleksowych na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej do co najmniej 60 rocznie,

* zmniejszenie ryzyka okołooperacyjnych powikłań infekcyjnych,

* poprawa skuteczności leczenia i opieki nad pacjentem w przypadku powikłań pooperacyjnych,

* poprawa efektywności ekonomicznej świadczeń realizowanych na Bloku Operacyjnym oraz OAIiT w wyniku wykonanych prac budowalnych oraz zastosowania nowoczesnej aparatury medycznej,

* wprowadzenie efektywniejszych procedur w zakresie pooperacyjnego leczenia bólu – uruchomienie systemowego programu leczenia bólu pooperacyjnego, i tym samym skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów,

* poprawa efektywności rehabilitacji pozabiegowej.

Efekty jakie przyniesie realizacja projektu:

* skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów dzięki poprawie warunków funkcjonowania Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w tym w szczególności dzięki doposażeniu tych Oddziałów w nowoczesną aparaturę medyczną,

* zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, a więc wzrost zabezpieczenia mieszkańców powiatu hajnowskiego w tym zakresie,

* skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na planowane zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo – ortopedycznej,

* poprawa efektywności leczenia oraz bezpieczeństwa pacjentów leczonych w ramach Bloku Operacyjnego oraz na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

* poprawa efektywności leczenia i tym samym szybszy powrót pacjentów do aktywności zawodowej dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury medycznej, jak również włączenia leczenia rehabilitacyjnego bezpośrednio po wykonanym zabiegu ortopedycznym oraz wdrożeniu systemowego programu leczenia bólu pooperacyjnego.

 

 

Font Resize
Contrast