Świadczenia usługi serwisu technicznego

Hajnówka, 09.12.2015 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

17-200 Hajnówka

Tel. 85/ 682 92 42,  fax. 85/ 684 26 79

e-mail:spzoz@onet.eu

 

Znak sprawy 2015/4.8./UK/1

 

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczące udzielenia zamówienia

o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
 • świadczenia usługi serwisu technicznego sprzętu i aparatury medycznej Stacji Dializ,
 • utrzymania w ciągłej sprawności technicznej stacji uzdatniania wody na Stacji Dializ oraz wykonanie testów jakości wody uzdatnionej, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu i dokonanie wpisu, stwierdzającego zdatność wody uzdatnionej do użytku, w książce kontroli jakości wody,

 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Wykonawca, musi posiadać kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania umowy.

Aparaty do hemodializy na Stacji Dializ:

 • Gambro AK 95 S- 4 szt.,
 • Gambro AK 96 – 1 szt.,
 • Braun HD-Dialog – 2 szt.,
 • Fresenius 4008 B- 1 szt.,
 • Fresenius 4008 S- 2 szt.
 1. II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Orientacyjny termin wykonania zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

III. WYBÓR NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY.

 1. 1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić w trakcie trwania umowy.
 2. Wykonawca podaje cenę brutto w formularzu ofertowym, zał. nr 1 .

FORMULARZ OFERTOWY JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY.

 

 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będzie następujące kryterium:

– cena 100%

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą cenę, zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać do dnia 17.12.2015 r. do godz. 11:00

Pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

(Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych)

 1. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka

lub elektronicznie: e-mail: spzoz@onet.eu

lub fax. nr 85 684 26 79

Zamawiający prześle uczestnikom postępowania informację o wyniku postępowania.

 1. Dodatkowych informacji udziela Julita Andrejuk (Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień publicznych) pod numerem tel. 85/682 92 42, fax. 85 684 26 79 pocztą elektroniczną na adres: spzoz@onet.eu.
 2. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia w formie oryginałów lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

W załączeniu:

-zał. 1- Formularz ofertowy,

-zał. 2- Projekt umowy.

 

Zatwierdził Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce

Grzegorz Tomaszuk

 

Font Resize
Contrast