Świadczenie usług pielęgniarskich

OGŁOSZENIE

na zawieranie o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej

         Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618).

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ogłasza konkurs ofert na:

  1. świadczenie usług pielęgniarskich w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMÓW

Umowy zostaną zawarte na okres: od 18 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

 

MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, regulaminem prac komisji konkursowej, projektem umowy oraz formularzem ofertowym można zapoznawać się w Sekcji Służb Pracowniczych i Płac SP ZOZ  w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, pok. 119 począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w godz. 8.00 – 15.00.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty przygotowane i opisane zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert, należy składać w zamkniętych kopertach oznakowanych napisem ”Oferta konkursowa na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie……………….”  w  terminie do dnia 14 lipca 2016 r. do godz. 12.00, pok. 121 (Sekretariat).

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2016 r.  o godz. 13.00 w siedzibie

SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9.

TERMIN I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 lipca 2016 r.  o godz. 14.00 w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9

KRYTERIUM OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert będzie w 100% cena zaproponowana przez poszczególnych oferentów.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

O wynikach rozstrzygnięcia konkursu oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

SKARGI  I  PROTESTY

Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert  można zgłaszać na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert

SP ZOZ w Hajnówce zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert i przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

                                                                       DYREKCJA SP ZOZ W HAJNÓWCE

 

Font Resize
Contrast