zpo.m

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy


 

 

Personel medyczny:
Koordynator Zakładu Krystyna Łuszczyńska-Kondraciuk – specjalista z zakresu chorób wewnętrznych
Pielęgniarka koordynująca Anna Borowik

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy SP ZOZ w Hajnówce służy osobom, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji. Udzielane świadczenia zdrowotne mają na celu przywracanie oraz poprawę zdrowia pacjentów. Decyzję o przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wydaje Dyrektor w porozumieniu z kierownikiem Zakładu.

Do zakładu nie są przyjmowane osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową, uzależnione od narkotyków lub alkoholu oraz osoby chore psychicznie. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie jest domem pomocy społecznej. Zakłady te przeznaczone są dla osób mających określone problemy zdrowotne (decydująca jest ocena wg skali Barthel) – nie mogą więc trafiać tu ubezpieczeni kwalifikujący się do domów pomocy społecznej, lub u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

Świadczenia w zakładzie opiekuńczym dla wentylowanych mechanicznie dotyczą świadczeniobiorców z niewydolnością oddechową, niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora i obejmują zapewnienie całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

NFZ finansuje świadczenia zdrowotne, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U.2012.731 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.2429 z późn. zm.))

W celu umieszczenia pacjenta w ZOL należy dostarczyć następujące dokumenty:
• skierowanie do ZOL
• zaświadczenie lekarskie
• wywiad pielęgniarski
• kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel
• aktualna decyzja emerytalno – rentowa lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodu
• oświadczenia
• w przypadku przewlekłej wentylacji – karta kwalifikacji

Druki do wypełnienia można pobrać poniżej lub u pielęgniarki koordynującej. Dokumenty na wniosek świadczeniobiorcy wypełnia lekarz i pielęgniarka POZ w przypadku pobytu pacjenta w domu, natomiast gdy pacjent przebywa w szpitalu dokumenty wypełnia lekarz i pielęgniarka danego oddziału.

 

Kontakt:
Koordynator Zakładu: tel. 85 682 92 90
Pielęgniarka koordynująca: tel. 85 682 91 56


 

Druki do pobrania:

Font Resize
Contrast