zpo1

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy


Personel medyczny:
Kierownik Zakładu Halina Wiśniewska
Pielęgniarka koordynująca Helena Wakuluk
Lekarz – Anna Aleksiejuk

 

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy jest jedną z alternatywnych form długoterminowej opieki stacjonarnej. Oferta świadczeń skierowana jest przede wszystkim do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, unieruchomionych fizycznie, u których proces intensywnego leczenia został zakończony.

Kluczowym zadaniem zakładu jest stała, profesjonalna opieka pielęgniarska, kontynuacja leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacji, terapii logopedycznej, terapii zajęciowej i psychologicznej.

Skierowanie do zakładu:

W celu umieszczenia pacjenta w ZPO należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • skierowanie do ZPO
  • zaświadczenie lekarskie
  • wywiad pielęgniarski
  • kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel
  • aktualna decyzja emerytalno – rentowa lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodu

Druki do wypełnienia można pobrać poniżej lub u kierownika zakładu. Dokumenty te na wniosek świadczeniobiorcy wypełnia lekarz i pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku pobytu pacjenta w domu, natomiast gdy pacjent przebywa w szpitalu dokumenty wypełnia lekarz i pielęgniarka danego oddziału, Świadczeniobiorca składa skierowanie bezpośrednio do wybranego przez siebie zakładu pielegnacyjno –  opiekuńczego, a kierownik zakładu udziela informacji świadczeniobiorcy o przewidywanym terminie przyjęcia.

Zasady pobytu:

  • pobyt pacjenta w zakładzie jest czasowy, uzależniony od stanu zdrowia i jego oceny wg skali Barthel
  • NFZ finansuje świadczenia zdrowotne, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166, poz. 1265))
  • do zakładu nie może być przyjęty pacjent w ostrej fazie choroby psychicznej, uzależniony od alkoholu lub środków psychoaktywnych, z chorobą zakaźną, chorobą nowotworową oraz pacjent kwalifikujący się do DPS, u którego podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

Kontakt:
ul. 11. Listopada 20
17-200 Hajnówka
punkt pielęgniarski tel. 85 684 24 95
kierownik zakładu tel. 85 684 25 12
e-mail: zpo@spzoz.hajnowka.pl


 

Druki do pobrania:

 

 

 

Font Resize
Contrast