Zakup benzyny bezołowiowej na terenie miasta Hajnówka

 

                                                                                                        Hajnówka, dnia 29.04.2015 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Lipowa 190

17-200 Hajnówka

Znak sprawy: 2015/4.8/PAL/01

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia ofert na zakup benzyny bezołowiowej na terenie miasta Hajnówka na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w SP ZOZ w Hajnówce, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto.

1.Opis przedmiotu zamówienia.

 

1.1.Przedmiotem zamówienia jest zakup benzyny bezołowiowej (minimum 95 oktanów), na terenie miasta Hajnówka.

1.2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

1.3.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

1.4.Szacunkowe zapotrzebowanie 9 miesięczne na benzynę bezołowiowej min 95 oktanów – 1 800 litrów

 1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o jakich mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

 

 1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w PLN.

 

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

4.1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od daty podpisania umowy do 03.02.2016r.

4.2. Zamówienia należy realizować sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem

SP ZOZ w Hajnówce.

4.3. Realizacja zamówienia odbywa się na terenie stacji paliwowej Wykonawcy na terenie miasta Hajnówka.

 1. Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty.

5.1.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

5.2.Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Lipowej 190, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 08 maja 2015 r. do godziny 1000. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

„Zapytanie ofertowe na zakup benzyny bezołowiowej na terenie miasta Hajnówka”

Nie otwierać przed 08 maja 2015 r., godz. 1010

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08 maja 2015 r., o godz. 1010, w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 125 – Administracja.

 

7 .Wykaz wymaganych od Wykonawcy dokumentów

7.1.Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1,
 2. wypełniony i zaparafowany projekt umowy – zał. nr 2,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 4. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje,
 5. pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika.
 6. Opis sposobu obliczania ceny oferty

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia zawartego w załączniku nr 1

 1. Wybór oferty

9.1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:

CENA   –   100 %,

Oceny będą dokonywane w następujący sposób :

wartość brutto oferty najtańszej

wartość punktowa =      wartości brutto oferty badanej           x 100 x 100%

9.2.Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 100, uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

9.3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

Załączniki stanowią integralną część oferty.

 

 

                                                                       Zatwierdził Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce

                                                                                              Grzegorz Tomaszuk

 

 

 

 

 

 

Font Resize
Contrast