Zakup i dostawa immunoglobuliny

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 21.02.2018 r. (środa) godz. 10.00.

Znak sprawy 2018/4.8/APT/01                                                 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień  publicznych,  których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30.000 euro netto.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę immunoglobuliny ludzkiej anty RhD na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce wg załączonego formularza asortymentowo-cenowego.

 

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy  Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 19.02.2018 r. do godziny 1000. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

                    „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę immunoglobuliny”
                                      Nie otwierać przed 19.02.2018 r., godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.02.2018 r., o godz. 1010, w siedzibie Zamawiającego, w pokoju   nr 114. Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

W załączeniu przekazuję specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

 

 Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce   

       Grzegorz Tomaszuk

 

Font Resize
Contrast