• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Realizowane projekty

     Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego       „Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce”.     „Godna jesień życia” – poprawa jakości opieki długoterminowej świadczonej na bazie ZOL Szpitala w Hajnówce oraz w środowisku Continue Reading

  czytaj więcej
 • e-Zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zakup i dostawa immunoglobuliny

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 21.02.2018 r. (środa) godz. 10.00.

Znak sprawy 2018/4.8/APT/01                                                 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień  publicznych,  których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30.000 euro netto.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę immunoglobuliny ludzkiej anty RhD na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce wg załączonego formularza asortymentowo-cenowego.

 

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy  Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 19.02.2018 r. do godziny 1000. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

                    „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę immunoglobuliny”
                                      Nie otwierać przed 19.02.2018 r., godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.02.2018 r., o godz. 1010, w siedzibie Zamawiającego, w pokoju   nr 114. Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

W załączeniu przekazuję specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

 

 Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce   

       Grzegorz Tomaszuk

 

Font Resize
Contrast