Zakup i dostawa immunoglobuliny ludzkiej anty RhD

znak sprawy 2018/4.8/APT/02

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień  publicznych,  których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30.000 euro netto.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę immunoglobuliny ludzkiej anty RhD na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce wg załączonego formularza asortymentowo-cenowego.

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy  Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 02.05.2018 r. do godziny 10.00. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

 „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę immunoglobuliny”
Nie otwierać przed 02.05.2018 r., godz. 10.00”

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.05.2018 r., o godz. 10.10, w siedzibie Zamawiającego, w pokoju   nr 114. Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

W załączeniu przekazuję specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.    

                  Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce   
                                                                                                                                                             Grzegorz Tomaszuk

 

Font Resize
Contrast