Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej. Odmowa jej wydania wymaga pisemnego podania przyczyny.
Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie uprawnionej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Formy udostępnienia dokumentacji medycznej:
● do wglądu w siedzibie SPZOZ w Hajnówce w obecności lekarza;
● poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
● poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lud podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
●  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
● na informatycznym nośniku danych

Aktualne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:
● 0,32 zł za 1 stronę kopii,
● 9,16 zł za 1 stronę odpisu,
● 1,83 zł za jeden nośnik CD.

Wzór stosownego wniosku dostępny jest w Sekcji Statystyki Medycznej oraz poniżej.
Termin realizacji wniosku – 14 dni od daty złożenia wniosku.

Odbiór dokumentów:
Sekcja Statystyki Medycznej
czynna: poniedziałek – piątek w godz.8.00-15.00

Do pobrania:

 

Font Resize
Contrast