Dzienny Dom Opieki Medycznej


 

Szanowni Państwo informujemy, iż realizacja projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji nad osobami zależnymi poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Hajnówce” została zakończona. W ramach utrzymania trwałości projektu zapraszamy do korzystania z usług DDOM w formie komercyjnej.

 

Kierownik:

mgr Mirosława Karbowska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Pacjenci przebywają w DDOM od 1.12.2016 r. do 30.11.2018 r.

Z usług Dziennego Domu mogą skorzystać:

● osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną oraz kompleksowych działań usprawniających;

● osoby, którym w okresie 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego;

● osoby niesamodzielne, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie pod opieką poz i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają hospitalizacji.

W trakcie dziennych pobytów, w warunkach zbliżonych do domowych, pacjenci mogą korzystać z opieki: lekarskiej, pielęgniarskiej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających, usług medycznych i edukacyjnych wymaganych stanem zdrowia pacjenta.

Pobyt na oddziale jest bezpłatny –

– Projekt „Wsparcie deinstytucjonalizacji nad osobami zależnymi poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Hajnówce” jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Podstawa przyjęcia:

● skierowanie, które wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu (dotyczy pacjentów bezpośrednio  po leczeniu szpitalnym)

● karta oceny stanu klinicznego z zastosowaniem skali  Barthel’a (punktacja 40-65)

● karta informacyjna z pobytu w szpitalu

Celem głównym projektu jest zapewnienie osobom starszym powyżej 65 roku życia i niesamodzielnym z obszaru powiatu hajnowskiego i części powiatu bielskiego (gmin: Orla i Bielsk Podlaski) wysokiej jakości opieki medycznej i terapeutycznej poprzez utworzenie dziennego domu opieki medycznej w strukturach SP ZOZ w Hajnówce.
Planowane efekty:
● utworzenie 12 miejsc opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi
● liczba osób starszych i niesamodzielnych, które skorzystają z usług zdrowotnych oferowanych w ramach projektu wyniesie 80 w okresie realizacji projektu
● zapobieganie umieszczenia osób zależnych w zakładach stacjonarnych
● poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej pacjentów
● wspomaganie opiekunów pacjentów DDOM w codziennej opiece nad osobami zależnymi dzięki działaniom edukacyjnym w zakresie odżywiania, pielęgnacji i usprawniania
W ramach projektu realizowane są świadczenia medyczne połączone z kontynuacją terapii i procesem usprawniania, w tym terapii:
● pielęgniarskiej,
● fizjoterapeutycznej,
● psychologicznej,
● neurologopedycznej,
● zajęciowej
● dietetycznej,
● przygotowania opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).
Pacjenci przebywający w Dziennym Domu Opieki Medycznej mają zapewnione wyżywienie (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek).
 
W przypadku osób samotnych bez możliwości pomocy ze strony opiekunów lub w przypadku znacznej niepełnosprawności Organizator dopuszcza możliwość zapewnienia transportu medycznego/zwykłego z miejsca zamieszkania do DDOM-u i powrotu do miejsca zamieszkania (na podstawie decyzji Dyrekcji szpitala).
 
Wartość projektu: 1 029 924, 44 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 868 020, 31 zł

Godziny funkcjonowania:

od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30

Kontakt:

tel. 575 775 102; 85 682 92 09

 

Pliki do pobrania:

Skierowanie do DDOM
Karta_oceny_świadczeniobiorcy
Formularz_zgłoszeniowy
Oświadczenie dotyczące danych osobowych
● Regulamin_rekrutacyjny

 

 

 

 

Font Resize
Contrast