Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego  w ramach projektu „Godna Jesień Życia”

 

Przedmiotem działalność Wypożyczalni jest użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego dla byłych pacjentów oddziałów szpitalnych, a w szczególności pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Hajnówce oraz osób oczekujących na przyjęcie na oddział opieki długoterminowe w SPZOZ w Hajnówce i jednocześnie będących mieszkańcami terenu powiatu hajnowskiego.

 

Wypożyczalnia mieści się w SPZOZ w Hajnówce, przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9, pomieszczenie nr 017. Czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 13.00. każdego roboczego dnia tygodnia. Konieczny wcześniejszy  kontakt telefoniczny: 606 887 379 lub 85 682 91 20.

Zasady wypożyczania sprzętu:

• wypożyczanie sprzętu jest bezpłatne;

• Wypożyczalnia świadczy usługę dostarczenia i odbioru sprzętu wielkogabarytowego do i z miejsca zamieszkania biorącego do używania; usługa jest płatna i wynosi  60 zł  na terenie miasta Hajnówki oraz  5 zł za km poza granicami miasta;

• zabrania się korzystania ze sprzętu w celach zarobkowych oraz udostępniania go osobom trzecim;

• jednocześnie można wypożyczyć maksymalnie 4 sztuki sprzętu różnego rodzaju;

• pierwszeństwo w korzystaniu z wypożyczalni mają byli pacjenci Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Hajnówce lub oczekujący na miejsce na  ZOL w SPZOZ w Hajnówce;

• sprzęt można wypożyczyć na okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia;

• biorący do używania winien dbać o sprzęt ze szczególną troską, ponosząc za niego odpowiedzialność w granicach rzeczywistej szkody, w szczególności zobowiązuje się używać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem, a po zakończeniu używania zwrócić go w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania;

• w przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia sprzętu z winy biorącego do używania, pokrywa on koszty jego naprawy;

• w celu zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych Wypożyczalni, biorący do używana zobowiązany jest wpłacić kaucję za wypożyczony sprzęt w wysokości ustalonej na podstawie wyceny sprzętu obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego

 

Font Resize
Contrast