Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017r. poz. 1318 z późn. zm.).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.

W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, sąd, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:

 

 

1)w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;
2)dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej. Odmowa jej wydania wymaga pisemnego podania przyczyny.
Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie uprawnionej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Formy udostępnienia dokumentacji medycznej:
● do wglądu w siedzibie SPZOZ w Hajnówce w obecności lekarza;
● poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
● poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lud podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
●  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
● na informatycznym nośniku danych

Aktualne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:
● 0,37 zł za 1 stronę kopii,
● 10,66 zł za 1 stronę odpisu,
● 2,13 zł za jeden nośnik CD.

Poniższej opłat nie pobiera się w przypadku, gdy dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie oraz w przypadku, gdy jest ona udostępniana w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Wzór stosownego wniosku dostępny jest w Sekcji Statystyki Medycznej oraz poniżej.
Termin realizacji wniosku – 14 dni od daty złożenia wniosku.

Odbiór dokumentów:
Sekcja Statystyki Medycznej
czynna: poniedziałek – piątek w godz.8.00-15.00

Font Resize
Contrast