Zespół ds. Etyki


Skład zespołu

  • Przewodnicząca:  Ewa Kudoń – psycholog SP ZOZ w Hajnówce
  • Anna Nowicka-Ciełuszecka – koordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego
  • Iwona Ponurkiewicz – kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
  • Halina Wiśniewska – kierownik ZakładuPielęgnacyjno-Opiekuńczego
  • Przemysław Zieja – koordynator Oddziału Psychiatrycznego
  • Izydora Dudar – pełnomocnik ds. Praw Pacjentów

Zespół ds. Etyki oferuje:

– pomoc w rozwiązywaniu problemów natury etycznej pracowników,i pacjentów oraz w relacjach pacjent/ opiekun prawny pacjenta, a osoba wykonująca zawód medyczny;

– dialog w przypadku zaistnienia konfliktów natury moralnej i etycznej wśród pracowników i pacjentów, w celu znalezienia właściwego, optymalnego rozwiązania;

Kontakt z zespołem

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół ds. Etyki może odbywać się przez:
1. Zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: etyka.hajnowka@gmail.com
2. Zgłoszenie pisemne przez Sekretariat Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki.
W przypadkach szczególnych możliwe będzie bezpośrednie zgłoszenie się do Przewodniczącego Zespołu Etyki (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej)
4. opis problemu etycznie wątpliwego.
Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane.

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Zespół kieruje się zasadami poufności i jest zobowiązany do ich zachowania w całym toku postępowania oraz po jego zakończeniu.

Font Resize
Contrast